NAVARA

MAKE: NISSAN
MODEL: NAVARA
YEAR: 2017+
OPTION:  DOUBLE CAB    
SET: 3 PIECE
LOGO: NAVARA
LOGO COLOUR: WHITE

PART NO: FED.MAT00051

NP200 CAB

MAKE: NISSAN
MODEL: NP200
YEAR: 2008+
OPTION:  SINGLE CAB
SET: 2 PIECE
LOGO: NP200
LOGO COLOUR: WHITE

PART NO: FED.MAT00052

NP200 CAB

MAKE: NISSAN
MODEL: NP300
YEAR: 2010+
OPTION:  DOUBLE CAB
SET: 3 PIECE
LOGO: NP300
LOGO COLOUR: WHITE

PART NO: FED.MAT00053

NP200 CAB

MAKE: NISSAN
MODEL: NP300
YEAR: 2010+
OPTION: SINGLE CAB
SET: 2 PIECE
LOGO: NP300
LOGO COLOUR: WHITE

PART NO: FED.MAT00054